การบริการและแนวทางการแก้ปัญหา

www.itm.co.th

คุณภาพไฟฟ้าไม่พอเพียงนำไปสู่

ใช้พลังงานสูงขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

หม้อแปลงสามารถจ่ายโหลดน้อยลง

สูญเสียกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

สูญเสียกำลังไฟฟ้าในหม้อแปลงและสายไฟ

แรงดันไฟฟ้าตกเพิ่มขึ้น

การผลิตเกิดความผิดพลาด

การควบคุมของวงจรอิเล็คทรอนิคทำงานไม่ปกติ

อุปกรณ์ตัดวงจรและฟิวส์เกิดความผิดพลาด

คาปาซิเตอร์ชำรุดเสียหาย.

บริษัทไอทีเอ็มสามารถให้บริการและแนวทางการประหยัดพลังงาน
รวมถึงพัฒนาคุณภาพไฟฟ้า โดยปฎิบัติการดังนี้:

ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าที่หน้างาน

วิเคราะห์ระบบเครือข่าย

ออกแบบระบบการแก้ปัญหา

นำเสนอคาปาซิเตอร์เพื่อลดรีแอกทีฟเพาเวอร์

ปรับปรุงตู้คาปาซิเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบัน

จัดให้มีระบบกรองฮาร์โมนิค

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่: